DaybyDay

Bình Minh hay Hoàng Hôn

Khi nào là khởi đầu, Khi nào là kết thúc.

Thế giới định hình cuộc sống bằng bình minh, bằng hoàng hôn. Ban ngày – Ban đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *